Sudska veterinarska medicina i zakonski propisi

Nastavnik:

 

Status predmeta: Obavezni

 

Uslov : položeni svi prethodn i ispiti

 

Cilj predmeta

Sticanje umeca za korišcenje znanja stecenog tokom citavih studija veterinarske medicine u cilju davanja odgovora na razlicita pitanja iz rešenja za veštacenja sudova svih nadležnosti u Republici Srbiji. Sticanje znanja o pravima, dužnostima i obavezama koje proisticu iz propisa opšteg znacaja i veterinarskih propisa; sticanje umeca korišcenja i nacina sprovodenje odredaba zakona i podzakonskih akata od strane doktora veterinarske medicine u praksi i veterinarskih inspektora u oblasti upravnog prava.

 

Ishod predmeta

Posle odslušane nastave od studenta se ocekuje da u svakom konkretnom sudskom slucaju na osnovu cinjenica iz spisa ili dokaza pribavljenih na osnovu zakona, kao i brižljive strucne i savesne analize svih raspoloživih elemenata, proceni postupak veterinara ili veterinarskog inspektora i donese zakljucak o saglasnosti takvog postupanja sa zakonskim propisima, dostignucima nauke i pravilima struke, kao i da proceni odgovornost ucesnika u kupoprodajnim odnosima kada je u pitanju postojanje skrivenog nedostataka na robi, odnosno životinji. Da poznaje svoja prava, dužnosti i obaveze koje proisticu iz Zakona o veterinarstvu i drugih propisa; da pravilno primenjuje Zakon o upravnom postupku tokom rada u svojstvu organa državne uprave ili kao nosioc javnog ovlašćenja; da na pravilan nacin primenjuje veterinarske propise i da se efikasno pripremi za polaganje strucnog i državnog ispita.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Zakon o uredenju sudova, Zakon o parnicnom postupku, Propisi iz oblasti kažnjivih delikata i njihov znacaj za veterinarsku profesiju, Zakon o obligacionim odnosima i njegova primena u veterinarskoj profesiji; Metode veštacenja; Forenzicka procena opštih patomorfoloških promena; Forenzicka procena bolesti zajednickih za više životinjskih vrsta; Forenzicka procena zajednickih parazitoza; Forenzicka procena bolesti i mana konja; Forenzicka procena bolesti i mana goveda; Forenzicka procena bolesti i mana svinja, ovaca i koza; Forenzicka procena bolesti živine, pasa i pcela; Povrede životinja; Strucne greške veterinara i odgovornost.

Uvod u zakonodavstvo; Znacaj veterinarskih propisa; Istorijski razvoj veterinarskog zakonodavstva i veterinarske službe u Srbiji; Pojam i vrste normativnih akata ; 2. Državno i ekonomsko uredenje RS; Organizacija veterinarske službe; Postupak donošenja zakona; Zakon o državnoj upravi; Organizacija i rad organa uprave za poslove veterinarstva; Zakon o javnim službama; Upravni postupak: pojam, nacela; Veterinarski propisi: Zakon o veterinarstvu, pravilnici

 

Literatura

•  Zakonski propisi u veterinarskoj medicini: Z. Aleksic, B. Đukic, D. Vickovic, 1996.

•  Sudska veterinarska medicina, opšti deo: Z. Aleksic, Branislava Đukic, 1999.

•  Sudska veterinarska medicina, specijalni deo: Z. Aleksic, Branislava Đukic, 2001.

 

Metode izvodenja nastave

Teorijska nastava: prezentacija u P o w e r Point - u

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

Završni ispit

P oena

aktivnost u toku predavanja

do 20

pismeni ispit

do 40

prakticna nastava

-

usmeni ispt

do 20

kolokvijumi

-

 

 

seminari

do 20