Vektori i zoonoze

Nastavnik:

Asistent

 

Status predmeta: I zborni

 

Uslov : Biologija, Mikrobiologija, Imunologija

 

Cilj predmeta

Poslednjih godina u svetu beleži se porast incidencije infektivenih bolesti koje se prenose vektorima. Osim toga vektorske bolesti, najce�ce predstavljaju zoonoze koje permanentno ugrožavaju zdravlje ljudi i životinja, a transmisija i pojavljivanje oboljenja su krajnje nepredvidljivi, kao i broj vektora, slucajnih i krajnjih domacina koji se ukljucuju u epidemiološki ciklus. Zadatak je interdisciplinarna edukacija studenata o vektorima i oboljenjima koja prenose. Sadržaj predmeta ukljucuje elemente dijagnostike i mere prevencije vektorskih bolesti.

 

Ishod predmeta

Studenti su osposobljeni da prepoznaju obrazac pojavljivanja, širenja i kretanja vektorskih oboljenja, kao i da predvide razvoj i sagledaju posledice. Takode ce biti osposobljenji za pracenje širenja i kretanja vektorskih bolesti, kao i komunikaciju sa specijalizovanim organizacijama u svetu koje se bave ovom problematikom. Osim toga usvojice znanja i ve�tine za nadzor i pracenje vektorskih oboljenja na ugroženom podrucju kao i da procene rizik.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Uvod. Pregled trenutne prevalence vektorskih oboljenja u na�oj zemlji i svetu. Osnovni pojmovi o biologiji, taksonomiji i identifikaciji vektora. Posledice pojave vektorskih oboljenja. Elementi dijagnostike vektorskih oboljenja. Lyme borelioza, erlihioza, bartoneloza, Q groznica, Tularemija, Rikecioze, Anaplazmoza, Mikoplazmoza macaka i pasa, Kuga ljudi (Jersinioza), Arbovirusni encefalitisi, West Nile encefalitis, Hemoragijske groznice, Žuta groznica. Evropski krpeljski encefalitis. Groznica doline Rifta. Mere prevencije i programi kontrole oboljenja. Razvoj strategija imunoprofilakse vektorskih bolesti. Osnovni programi kontrole vektora.

Prakticna nastava

Metode prikupljanja, transporta, cuvanja i odredivanja taksonomske pripadnosti vektora. Primena biosigurnosnih i biobezbednosnih mera u toku rada u laboratoriji sa vektorima. Direktna i indirektna dijagnostika vektorskih oboljenja. Obrada i interpretacija laboratorijskih rezultata. Komunikacija sa nacionalnim i medunarodnim specijalizovanim laboratorijama i organizacijama koje prate širenje i kretanje vektorskih bolesti.

 

Literatura

•  Wall , R., Shearer , D. (1997.): Veterinary Entomology-Arthropod Ectoparasites of Veterinary Importance. Springer

•  Jerome Goddard (1999): Infectious Diseases and Arthropods, 1 edition, Humana Press

•  Pedro Acha (2005): Zoonoses and Communicable Diseases Common to Man and Animals. 3rd edition, PAHO

•  Slavko Cvetnic (2002): Bakterijske i gljivicne bolesti životinja. �kolska knjiga, Zagreb

•  Slavko Cvetnic: �Virusne bolesti životinja�, �kolska knjiga, Zagreb, 1997.

•  Quinn, P. J., B. K. Markey; M. E. Carter, W. J. Donelly, L. C. Leonard (2002): Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Blackwell Science. Ames Iowa.

•  OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2004.

 

Metode izvodenja nastave

Teorijska nastava : Predavanja ; Seminarski radovi ; Konsultacij e

Prakticna nastava: Programske vežbe ; Laboratorijske ; Terenske vežbe vežbe

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

Završni ispit

Poena

aktivnost u toku predavanja

do 5

pismeni ispit

do 20

prakticna nastava

do 5

usmeni ispt

do 30

kolokvijum-i

do 15

prakticni ispit

do 20

seminar-i

do 5