Zaštita od jonizujućih zracenja

Nastavnik:

 

Status predmeta: Izborni

 

Uslov :

 

Cilj predmeta

O buka studenata z a sticanje profesionalnih znanja i prakticnu primenu veština iz oblasti primene mera zaštite od jonizujucih zracenja.

 

Ishod predmeta

Osposobljen student za samostalan rad u oblasti zaštite od jonizujucih zracenja u veterinarskoj medicini.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Razvoj zaštite od jonizujucih zracenja; Osnovni principi zaštite od jonizujucih zracenja; Preporuke medunarodnih organizacija u oblasti zaštite od jonizujucih zracenja; Novi koncept zaštite od jonizujucih zracenja; Standard i regulativa u oblasti zaštite od jonizujucih zracenja; Odnos javnosti prema izvorima i primeni jonizujuceg zracenja.

Prakticna nastava

Metode i postupci u za�titi od jonizujuceg zracenja; Optimizacija zaštite od jonizujucih zracenja; Mere zaštite profesionalnih lica; Mere zaštite pacijenata; Mere zaštite populacije; Mere zaštite životne sredine.

 

Literatura

•  Mitrović R.: Osnove preventivne radijacione za�tite u vanrednom dogadaju i preporuke medunarodne agencije za atomsku energiju. Izd. "Veterinarska komora Srbije " i "Naucni instiut za veterinarstvo Srbije", Beograd, 1995.

•  Mitrović R.: Radioaktivnost u životnoj sredini � ugroženost, za�tita, preventiva, radioaktivna dekontaminacija. Izd. "VRELO", Zemun, 2001.

 

Metode izvodenja nastave

Teorijska nastava: predavanja, konsultacije, seminarski radovi uz primenu audio-vizuelne tehnike

Prakticna nastava: pokazne i programske vežbe, prakticni primeri iz prakse

 

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena

 

Završni ispit

Poena

Aktivnost u toku predavanja

do 5

Pismeni ispit

do 20

Prakticna nastava

do 10

Usmeni ispit

do 30

Kolokvijum-i

do 20

 

 

Seminar-i

do 15