Doktorske studije 2013

           Докторске академске студије - 2013.
Опис
Студије на докторским студијама се изводе кроз предавања, студијски истраживачки рад и научни рад.
На студијском програму докторских студија Ветеринарска медицина има 2 обавезна и 8 изборних предмета које студенти бирају са листе од 57 понуђених изборних предмета са овог студијског програма.
Фонд активне наставе је по 20 часова недељно у сваком од 6 семестара, односно по 21 час недељно у 3. и 4. семестру (укупно 122 часа), а од тога је 32 часова теоријске наставе (што износи 26 % од укупних часова) и 90 часова студијског истраживачког рада у оквиру сваког од предмета.
Студенти већ од првог семестра, и у сваком наредном семестру, имају студијски истраживачки рад под надзором ментора, који подразумева укључење у истраживачки рад на одабраном научном пројекту, избор теме за докторску дисертацију и преглед литературе. У последњој, трећој години студија, студенти имају само студијски истраживачки рад са ментором и на изради докторске дисертације (обрада и анализа података истраживања као и обликовање и писање докторске дисертације). Укупне активности истраживачког рада на целом студијском програму вреднују се са 66 ЕСПБ бодова. Активности израде и одбране докторске дисертације вреднују се са 50 ЕСПБ бодова.
Два обавезна предмета се вреднују укупно 8 ЕСПБ бодова, изборни предмети у блоку 1 и 2 по 6, а изборни предмети у блоку 3 и 4 по 8 бодова, што укупно за све предмете износи 64 ЕСПБ бода.
Укупан број ЕСПБ бодова на овом студијском програму је 180.
За сваки предмет дат је опис: услови, циљ, исход и садржај, студијско истраживачки рад, литература, број часова наставе, број ЕСПБ бодова, методе извођења настве, предиспитне овавезе, испит и вредновање знања, као и име професора задуженог за извођење наставе).
Ближи услови за поступак израде докторске дисертације, начин пријаве и одбране, налазе се у Правилницима докторских студија Пољопривредног факултета и Универзитета у Новом Саду.