Na Departmanu za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu organizuju se integrisane studije veterinarske medicine. Naziv studijskog programa integrisanih akademskih studija je Veterinarska medicina. Akademski naziv koji se stiče je Doktor veterinarske medicine. Ishod studija su kompeticije koje studentima omogućuju primenu stečenog znanja u obavljanju poslova koji se odnose na probleme koji se javljaju u struci, praksi i naučno-istraživačkom radu. Integrisane akademske studije veterinarske medicine traju 6 godina. Struktura i sadržaj programa su koncipirani na osnovu savremenih naučnih i stručnih znanja i iskustava u ovoj oblasti kao i na osnovu zahteva Evropske asocijasije veterinarskih visokoškolskih ustanova (EAEVE) i na principima bolonjskog procesa. Programi svih predmeta su definisani na osnovu savremenih naučnih i stručnih dostignuća. Već od prve godine studija studentima se pruža mogućnost, da se prema sopstvenim željama, pored obaveznih predmeta, odluče i za izborne predmete što omogućuje  dobijanje širih znanja. U 11. semestru pored zajedničkih predmeta studenti biraju jedan od ponuđena tri modula i to: bezbednost hrane, klinička patologija i terapija farmskih životinja i konja i klinička patologija i terapija kućnih ljubimaca, a u okviru modula pored obaveznih postoje i izborni predmeti. U 12. semestru studenti obavljaju obaveznu stručnu praksu i obavljaju istraživački rad koji je vezan za istraživanja na diplomskom radu i vrše izradu diplomskog rada.  Nastavni proces se odvija kroz teorijski i praktični oblik nastave. Posebna pažnja je posvećena praktičnim vežbama (u laboratorijama fakulteta, kao i na industrijskim farmama, mlekarama, industrijama mesa, u stručnim službama, veterinarskim ambulantama, naučnim institutima itd.). Za nastavu se se koriste savremena nastavna sredstva, učila  i pomagala (preparati, modeli, slike, video-filmovi, animacije, sheme). Gradivo se predaje usmenim izlaganjem, demonstracijama, prezentacijama, praktičnim radom, pisanjem seminarskih radova, konsultacijama, i slično. Podstiče se samostalni  i grupni rad studenata. Aktivnost studenata se kontinuirano prate i vrednuju. Broj osvojenih bodova je iskazan prema jedinstvenoj metodologiji.Studijski program integrisanih studija veterinarske medicine, formiran je u skladu sa sledećim principima: Integrisane studije veterinarske medicine traju 6 godina (12 semestara); Jedna školska godina traje 12 meseci, podeljena je na 2 semetra; Broj predmeta po semestru je 7 ili 8 a u okviru modula 6 ili 7; Nastava, u toku jednog semestra, traje 15 nedelja; Student je  opterećen aktivnom nastavom do 30 časova tokom jedne radne nedelje; Integrisane studije imaju ukupno 360 ESPB, 60 po godini, (30 po svakom semestru); Ukupan broj ESPB, za svaki predmet definisan je na osnovu obima predmeta i vremena potrebnog za njegovo savladavanje; Ocenjivanje studenata, se izvodi ocenama od 5-10; Obezbeđeno je kontinuirano praćenje i analiziranje uspešnosti studiranja; Predviđeno je ocenjivanje kvaliteta studijskog programa, kvaliteta izvođenja nastave, kvaliteta nastavnika, adekvatnosti  prostorija, opreme itd.; Predmeti su podeljeni na obavezne,  ukupno 75 (4 predmeta: Veterinarska fiziologija I i II, Farmakologija i toksikologija I i II, Bolesti pasa i mačaka I i II i  Higijena mesa I i II se polažu nakon odslušana 2 semestra), i izborne, ukupno 48; Nastava se izodi u adekvatnim amfiteatrima, učionicama, vežbaonicama, fakultetskim klinikama, kao i na proizvodnim stočarskim farmama, u mlekarama, klanicama, u stručnim veterinarskim službama i naučnim institutcijama, te u okviru vanfakultetske nastavne baze Inovacioni centar Agrokampus – Temerin. U 12 semestru studenti obavljaju praksu u laboratorijama, klinikama,  veterinarskim ambulantama, farmama, ergelama, klanicama, mlekarama i dr., pod nadzorom predmetnih nastavnika. U ovom semestru studenti obavljaju i studijski istraživački rad koji im je osnova za odabir teme i izradu i pisanje diplomskog rada.

Svrha studijskog programa integrisanih studija veterinarske medicine na Departmanu za veterinarsku medicinu je opisana uzimajući u obzir sve zakone koji regulišu veterinarsku delatnost. Svrha studijskog programa integrisanih akademskih studija veterinarske medicine je obrazovanje omnikompetentnih doktora veterinarske medicine, koji su deo veterinarske profesije koja je prepoznatljivo i jasno zanimanje i profesija. Osnovna svrha studijskog programa je školovanje stručnjaka za direktno uključivanje u različite grane i oblike zdravstvene zaštite domaćih i gajenih životinja i kontrole zdravlja i bezbednosti proizvoda poreklom od životinja. Veterinarsko zanimanje i profesija organizuju se u okviru medicinskog polja Univerziteta i definisani su Zakonom i veterinarstvu i zakonom o regulisanim profesijama. Svrha studijskog programa je da obezbedi društveno koriste kompetence koje su definisane Zakonom o veterinarstvu i to: 1) praćenje, zaštitu i unapređenje zdravlja životinja; 2) zaštitu životinja od zaraznih i drugih bolesti; 3) otkrivanje i dijagnostikovanje bolesti i lečenje obolelih životinja; 4) sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja;5) zaštitu ljudi od zoonoza; 6) kontrolu bezbednosti hrane životinjskog porekla i proizvoda životinjskog porekla na mestu uzgoja životinja, proizvodnje i prometa proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i hrane za životinje; 7) obeležavanje i registraciju životinja radi kontrole kretanja i obezbeđivanja sledljivosti u proizvodnji i prometu životinja, proizvoda životinjskog porekla i hrane životinjskog porekla; 8) kontrolu vode za napajanje životinja radi obezbeđivanja njene ispravnosti; 9) kontrolu zdravlja priplodnih životinja i njihove reproduktivne sposobnosti, kao i sprovođenje mera za lečenje steriliteta i veštačkog osemenjavanja; 10) zaštitu životne sredine od zagađenja uzročnicima zaraznih bolesti životinja; 11) zaštitu životinja od mučenja i patnje, kao i staranje o dobrobiti životinja; 12) kontrolu u proizvodnji i prometu veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini; 13) poslove dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, dezodoracije i dekontaminacije; 14) veterinarsku edukaciju i obaveštavanje. Svrha studijskog programa integrisanih akademskih studija Veterinarske medicine je da pruži sva potrebna znanja i veštine koja su neophodna za očuvanje zdravlja životinja i namirnica animalnog porekla, budući da su studenti odgovarajućim metodama nastave i učenja kvalifikovani za kreativni i inovativni rad, praćenje stručne literature, prikupljanje i obradu podataka; timski rad, kao i uspešno korišćenje znanja i veština u veterinarskoj medicini. Pored navedenog, svrha studijskog programa je da obezbedi pripremanje studenata za aktivno građanstvo i buduću karijeru, podršku njihovom ličnom razvoju, stvaranje široke baze naprednih znanja i podsticanje naučnog rada i inovacija. Stručnjaci ovog profila mogu se zapošljavati u okviru veterinarskih subjekata (veterinarske ambulante, stanice i klinike), veterinarskih laboratorija (mikrobiološke, laboratorije za analizu stične hrane, kliničke laboratorije i drugo), subjekata veterinarskog obrazovanja i istraživanja (srednje škole, fakulteti, inistituti, zavodi) i u okviru veterinarske inspekcije, Uprave za veterinu i drugim regulatornim veterinarskim telima. Pored navedenog svrha studijskog programa je da obezbedi kompetence kako bi se svršeni studenti zaposlili u okviru preduzeća koji se bave: govedarskom, ovčarskom, kozarskom, svinjarskom, živinarskom i konjarskom proizvodnjom; lovnom privredom, proizvodnjom i preradom stočne hrane, zatim u farmaceutskoj indusitriji, u specijalizovanim veletrgovinama veterinarskih lekova, opreme itd.  Da bi se upravljalo veterinarskom delatnošću na uspešan način studenti moraju biti edukovani na odgovarajući način, pa je svrha studisjkog programa da obezbedi odgovarajuće kombinacije teorijskog znanja i praktične delatnosti iz svih grana veterinarske medicine.

Cilj integrisanih studija veterinarske medicine na Departmanu za veterinarsku medicinu u Novom Sadu je da omogući studentima sticanje najnovijih naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti veterinarske medicine. Drugi značajan cilj je kontinuirani sveobuhvatni razvoj svih aspekata veterinarske struke zasnovan na modernim principima i standardima. Studijski program pruža mogućnosti za sticanje vrlo raznovrsnih praktičnih znanja i veština iz svih grana i oblasti veterinarske medicine, koji su definisali EU direktivama, EAEVE standardima i nacionalnim Zakonom o regulisanim profesijama i podrazumevaju sledeće: 1) primereno poznavanje nauke na kojoj se zasniva delatnost doktora veterinarske medicine i propisa Evropske unije koji se odnose na te delatnosti;2) primereno poznavanje građe organizma, ponašanja i fizioloških funkcija životinja i kompetencije potrebne za njihov gajenje, hranjenje, dobrobit, reprodukciju i higijenu uopšte;3) kliničke, epidemiološke i analitičke kompetencije potrebne za prevenciju, dijagnostiku i lečenje bolesti životinja, uključujući anesteziju, aseptične operacije i bezbolnu smrt, bilo pojedinačno ili u grupama, uključujući posebno poznavanje bolesti prenosivih na ljude;4) primereno poznavanje preventivne medicine, uključujući i poznavanje postupaka koji se odnose na zahteve i sertifikovanje;5) primereno poznavanje higijene i tehnologije za proizvodnju, izradu i stavljanje u promet hrane za životinje ili hrane životinjskog porekla, namenjene ishrani ljudi, uključujući kompetencije potrebne za razumevanje i objašnjavanje dobre prakse u tom području;6) primerena znanja i veštine potrebne za odgovornu i razumnu upotrebu veterinarskih lekova radi lečenja životinja i obezbeđivanje sigurnosti prehrambenog lanca i zaštite okoline. Cilj studijskog programa je da stečena znanja i veštine studenti mogu koristiti za svoje dalje stručno usavršavanje, kao i za završavanje viših stepena stručnog i naučnog obrazovanja, kao što su specijalističke i doktorske studije. Cilj studijskog programa je da omogući sticanje kompetenci kroz zakonom definisana naučna u stručna polja koja se moraju izučavati u okviru integrisanih studija i to su: Fizika, Hemija, Biologija životinja, Biologija biljaka, Biomatematika; Osnovne nauke: Anatomija (uključujući histologiju i embriologiju), Fiziologija, Biohemija, Genetika, Farmakologija, Farmacija, Toksikologija, Mikrobiologija, Imunologija, Epidemiologija, Profesionalna etika; Kliničke nauke: (Porodiljstvo, Patologija, Parazitologija, Klinička medicina, hirurgija, anesteziologija, Klinička predavanja o različitim domaćim životinjama, peradi i drugim životinjskim vrstama, Preventivna medicina, Radiologija, Reprodukcija i poremećaji reprodukcije, Veterinarsko javno zdravstvo, Veterinarsko zakonodavstvo i forenzična medicina, Terapeutika, Propedeutika); Proizvodnja životinja (Proizvodnja životinja, Ishrana životinja, Agronomija, Ruralna ekonomija, Uzgoj životinja, Veterinarska higijena, Etologija i zaštita životinja; Higijena hrane: Inspekcijski nadzor i kontrola hrane za životinje ili hrane životinjskog porekla, Higijena i tehnologija hrane), Praksa. Ciljevi će se ostvarivati uz postepeni prolazak studenta kroz izučavanje svih naučnih i stručnih polja, primenom modernih interaktivnih metoda nastave i učenja, usmeravanjem ka aktivnom i kreativnom učenju, usmeravanjem ka sticanju praktičnog i aplikativnog, umesto čisto teorijskog znanja, što će sve doprineti kontinuiranom poboljšanju efikasnosti studiranja. Usmerenost ka osposobljavanju studenata za samostalni rad u veterinarskoj struci se ogleda prvenstveno preko ponude individualnog izbora predmeta, i ranog izlaganja studenata realnom praktičnom radu kroz rad sa pacijentima i uzorcima pod nadzorom nastavnika. Ciljevi studijskog programa su konkretni, ostvarivi s obzirom na raspoložive resurse, i bliže definišu misiju i ciljeve naše ustanove.

Po završetku integrisanih studija doktor veterinarske medicine treba da poseduje kompetencije koje mu omogućuju da ume da: Opiše, obrazloži, utvrdi  i kritički oceni strukturu i funkciju zdravih životinja i njihovog odgajanja; etiologiju, patogenezu, kliničke znakove, dijagnozu i tretman uobičajenih bolesti;  zakone koji se tiču zdravstva životinja (uključujući transport) i bolesti koje po zakonu moraju da se prijave; Efikasno komunicira sa klijentima, javnošću, kolegama i odgovornim vlsnicima; Priprema jasne izveštaje o pacijentima i održava evidenciju o pacijentima u obliku koji zadovoljava kolege i koji je jasan javnosti; Radi efikasno kao deo multidisciplinarnog tima; Procenjuje ekonomske i emotivne uslove u kojima veterinar radi, i izabira odgovarajući način reakcije na pritiske koji se javljaju u datim uslovima; Prikuplja, stvara i unapređuje veterinarsko znanje i deluje za dobrobit veterinarske prakse; daje analize i procene o sopstvenim odgovornostima i odgovornostima poslodavca u vezi sa zaposlenjem i zdravljem; Primenjuje pravila bezbednog rada, odnos sa osobljem i odgovornost pred javnošću; Primenjuje osnovne ekonomske principe i obračunava pravilno troškove; Efikasno koristi informacione tehologije u cilju komunikacije, deljenja, prikupljanja, manipulisanja i analize informacija; uvažava i vrednuje potrebu i profesionalnu obavezu da se posveti trajnoj obuci i edukaciji i profesionalnom razvoju tokom svog profesionalnog života; da primenjuje etičke kodove odgovarajućih regulatornih tela;  da bude svestan ličnih granica i da pokaže svest o tome kada, gde i od koga traži profesionalni savet, pomoć i podršku;  da koristi istraživačke metode i principe medicine zasnovane na činjenicama; da primenjuje stečena znanja u praksi. Kada se radi o predmetno specifičnim kompetencijama doktor veterinarske medicine po završetku studijskog programa poseduje sledeće veštine: Da sastavi tačnu i bitnu istoriju pojedinačne životinje ili grupe životinja i njene/njihove okoline; Da upravlja i obuzdava životinju bezbedno i humano i da poučava druge da primenjuju ove tehnike; Da izvrši kompletan klinički pregled; Da vodi brigu o svim uobičajenim vrstama domaćih životinja u hitnim slučajevima i da ume da pruži prvu pomoć; Da proceni tačno nutricioni status životinje i da može da posavetuje klijenta kako da vodi brigu i uzgaja životinju i kako da je hrani; Da ume da uzme, očuva i transportuje uzorke, izvrši standardne laboratorijske testove i da očita rezultate testova koji su obavljeni u domaćim uslovima, kao i onih koje su obavile druge laboratorije;  Da koristi rendgenski aparat, aparat za ultrazvuk i drugu tehničku opremu koje može da se koristi kao dijagnostička pomoć, bezbedno i u skladu sa aktuelnim regulativama;  Da poštuje proceduru kada su u pitanju zoonoze i bolesti koje zahtevaju prijavljivanje i izveštaj; Da zna da obavi sertifikaciju;  Da zna da proceni odgovarajuće izvore podataka o licenciranim lekovima, da prepiše ili da lekove pravilno i odgovorno u skladu sa zakonom i da bude siguran da su lekovi i otpad bezbedno smešteni ili bačeni;  Da predloži i primeni određenu terapiju;  Pravilno primeni principe sterilizacije hirurške opreme i primenjuje principe aseptične hirurgije;  Bezbedno izvrši sedaciju, totalnu i lokalnu anesteziju i da primeni kontrolu bola;  Da ume da prepozna kada je neophodna eutanazija i da je izvrši humano te da posavetuje o odstranjivanju leša; Da zna da izvrši osnovni post mortem pregled, zabeleži detalje, uzorkuje tkivo, skladišti ga  i transportuje; Da zna da izvrši ante i post mortem inspekciju životinja za prehranu i tačno identifikuje uslove koji utiču na kvalitet i bezbednost produkta animalnog porekla;  Da zna da oceni i implementira osnovne zdravstvene i socijalne podatke;  Da predloži i formira preventivne i profilaktičke programe prilagođene vrsti životinje; Da minimalizuje rizik od kontaminacije širenja infekcije i skupljanja patogena u veterinarskim prostorijama i polju.