Monografija i bibliografija zaposlenih povodom 18 godina Departmana za veterinarsku medicinu


Za sve studente i zainteresovane čitaoce obezbedili smo potpuno besplatne udžbenike, praktikume i ostala nastavna sredstva koja možete skinuti u PDF formatu klikom na link ispod:

http://polj.uns.ac.rs/sr/udzbenici


SPISAK UDŽBENIKA I MONOGRAFIJA

Naslov Autor-i G o d i n a
Zooekologija Đukić N., Maletin S., Petrović A. 2018
Poljoprivredna zoologija Đukić N. i sar. 2018
Biofizika Mihailović, D., Kapor, D 2006
Radna sveska iz biofizike Mihajlović D., Lalić B., Arsenić I. 2011
Praktikum iz hemije sa teorijskim osnovama i zbirkom pitanja i zadataka Popović B.M., D. Štajner, R. Ždero Pavlović i sar. 2008
Hemija Štajner D., S. Kevrešan 2006
Morfologija životinja Žikić, D., Ušćebrka, G., Stojanović, S. 2016
Praktikum iz anatomije – osteologija i miologija Ušćebrka G., Žikić D. 2001
Veterinarska etika Kanački Z., Pajić M. 2019
Uzgoj i briga o laboratorijskim životinjama Kanački Z., Samojlik I. 2020
Biohemija životinja Popović T.M. 2008
Praktikum iz biohemije životinja Prvulović D, Malenčić Đ., Šućur J. 2017
Primeri za vežbanje iz statistike Čobanović K. 2003
Statistika Mutavdžić B, Nikolić-Đorić E. 2018
Biljke za proizvodnju stočne hrane Đukić D. 2002
Krmne, korovske, otrovne i lekovite biljke Đukić D., Moisuc A., Janjić V., Kišgeci J. 2004
Krmne i otrovne biljke Đukić D., Stevović V., Janjić V 2006
Krmno bilje -praktikum Erić P., Ćupina B., Krstić Đ 2011
Praktikum iz Fiziologije 1 Kanački Z. 2014
Praktikum iz Fiziologije 2 Kanački Z. 2015
Mikrobiologija za studente veterinarske medicine Lalošević Vesna i sar. 2011
Mikrobiologija stočne hrane Radanov-Pelagić V. 2000
Parazitologija Lalošević Vesna i sar. 2005
Parazitološki praktikum Lalošević Vesna 2008
Praktikum iz parazitskih bolesti Novakov N. 2020
Opšte stočarstvo Krajinović M., Čobić T., Ćinkulov M. 2000
Higijena i preventiva bolesti Plavša N. 2012
Genetika – praktikum Trivunović S. 2015
Molekulska genetika Vidović V., Stupar M. 2010
Teorija oplemenjivanja životinja Vidović V. 2011
Genetika životinja Vidović V., Lukač D. 2010
Praktikum iz patološke fiziologije Belić B., Cincović M.R. 2012
Radna sveska sa priručnikom za polaganje ispita iz patološke fiziologije Belić B., Cincović M.R. 2012
Patološka fiziologija Belić B., Cincović R.M 2016
Praktikum patološke histologije Lalošević D., Prašović S., Davidov I., Putić S., Vasić I 2011
Opšta patološka morfologija-pomoćni udžbenik Davidov I., Meseldžić S 2018
Veterianrska onkologija Davidov I. 2020
Osnovi ishrane životinja Glamočić D., Jajić I., Ivković M. 2019
Ishrana preživara – praktikum Glamočić D. 2002
Ishrana domaćih životinja Jovanović R., Dujić D., Glamočić D. 2001
Specijalna patološka morfologija-praktikum Davidov I. 2018
Parazitske bolesti ciprinidnih riba Ćirković M. Novakov N 2013
Bolesti pasa i mačaka, knjiga 1 Spasojević Kosić Lj., Trailović R.D 2018
Praktikum za vežbe iz predmeta Bolesti pasa i mačaka Spasojević Kosić Lj. 2019
Bolesti preživara, praktikum Radinović, M., Dimitrijević, B. 2018
Reprodukcija domaćih životinja Stančić, B. I 2014
Reprodukcija životinja – praktikum Dragin S., Stančić I., Erdeljan M. 2011
Reprodukcija pasa i mačaka Stančić I. 2012
Reprodukcija goveda (udžbenik) Stančić B., Košarčić D. 2007
Nazimica za priplod Stančić B., Kovčin S., Gagrčin M. 2003
Bolesti svinja – Praktikum Savić B. i Stevančević O 2017
Bolesti pčela Plavša N., Pavlović I. 2017
Bolesti slatkovodnih riba Novakov N., Radosavljević V., Ćirković M. 2015
Lokalna anestezija domaćih životinja Muminović M., Divanović A., Stevančević M. 2006
Praktikum iz opšte hirurgije Toholj B., Stevančević M., Spasojević J. 2014
Osnove veterinarske anesteziologije Trojačanec P., Toholj B., Trojačanec S., Ilievska K 2018
Praktikum iz Higijene mesa Blagojević B., Kuruca Lj. 2017
Integrated Food Safety and Veterinary Public Health Bunčić S. 2006
Bolest mačijeg ogreba Potkonjak A. 2009
Hromost kod goveda Toholj B., Stevančević M.  2013
Dijagnostika hromosti domaćih životinja Toholj B., Stevančević M. 2015
ICAR atlas oboljenja papaka Toholj B. (prevod.) 2015
Zakonski propisi u veterinarskoj medicini Stojanac N. 2017
Metode naučnog rada Belić B., Cincović M. 2015
Praktikum iz metoda naučnog rada Cincović M., Belić B. 2015
Vodič za razvoj i primenu preduslovnih programa i HACCP principa u proizvodnji hrane Bunčić S. (ur.) 2009
Ti si zauvek odgovoran za ono što si pripitomio Kovač I. 2008
Selo u sociološkom ogledalu Šljukić S., Janković D. 2015
Sociologije za studente Biotehničkih studijskih programa i Veterinarske medicine (autorizovana skripta) Janković D., Petrović M., Novakov M. 2018
Poljoprivredno savetodavtstvo (autorizovana skripta) Janković D. 2018
Primenjena informatika, zbirka zadataka Zoranović T. 2016
Gajenje i nega sportskih konja Erdeljan M. 2019
Ovčarstvo i kozarstvo Krajinović M. 2006
Tehnologija kozarske proizvodnje Krajinović M., Pihler I. 2015
Praktikum iz pčelarstva Plavša N., Nedić N. 2015
Hraniva i tehnologija stočne hrane i osnovi ishrane domaćih životinja, Praktikum Stanaćev V., Kovčin S. 2003
Laboratorijske tehnike u patološkoj fiziologiji Belić B, Cincović M. 2019
Praktikum iz laboratorijskih tehnika u patološkoj fiziologiji Cincović M, Belić B, Lakić I. 2019
Gajenje i kvalitet mesa šaranskih riba Ćirković M., Ljubojević D., Novakov N., Đorđević V. 2015
Ribarstvo Ćirković M., Jovanvić B., Maletin S. 2002
Praktikum iz predmeta Bolesti podmlatka preživara Radinović, M 2018
Mlečna žlezda preživara – morfologija,patologija, terapija Boboš S., Vidić B. 2005
Biotehnologija u reprodukciji životinja Dragin S., Stančić I., Jotanović S. 2016
Metabolički stres krava Cincović M.R. 2016
Toplotni stres krava Cincović M.R. 2010
Zdravstvena kultura Sremskih Karlovaca Belić B. 2014
Ekonomika, menadžment i organizacija Pejanović R. 2011
Modeli sepse na laboratorijskim životinjama Stojanović D. 2009
Fiziologija i patofiziologija metabolizma krava u peripartalnom periodu Đoković R., Cincović M., Belić B. 2014
Patofiziologija toksičnog dejstva hiperbaričnog kiseonika na membranu eritrocita Belić B. 2016
Laboratorijska istraživanja metaboličkog statusa goveda Cincović M., Starič J. (ur.) 2017
Vodič za doktore veterinarske medicine Belić B., Cincović M.,Stevančević M., Toholj B. 2015
Departman za veterinarsku medicinu – 18 godina u nastavi,nauci i privredi (Monografija i bibliografija) Cincović M., Belić B. 2018
Referentne vrednosti laboratorijskih parametara u krvi životinja Belić B., Cincović M.R. 2020
Kvalitet u veterinarskom visokom obrazovanju Cincović M.R., Belić B., Horvatek Tomić D., Hristov S., Starič J., Novakov N., Ježek J. 2020